Kasetsart University Webmail

Main Page of Kasetsart University

KPS Campus SRC Campus ChalermPrakiat Sakonnakhon Campus Supanburi Campus Lopburi Campus Krabi Campus

ข้อมูลทั่วไป
การบริหาร
หน่วยงาน
วิชาการ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร
สมาคมศิษย์เก่า
ข่าวและกิจกรรม
บริการคอมพิวเตอร์
นานาสาระ
ห้องสมุด

ทำเนียบงานวิจัย

คณะเกษตร
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุปุ๋ย กำมะถัน โซเดียม ความเค็มของดิน และอายุเก็บเกี่ยว กับผลผลิตและคุณภาพการหุงต้มของข้าวขาวดอกมะลิ 105
     นายอำนาจ สุวรรณฤทธิ์ และคณะ
     ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

คณะวนศาสตร์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นประกอบหญ้าแฝก ภายใต้โครงการวิจัยแฝกกับปลวก เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     นายทรงกลด จารุสมบัติ
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
การคัดเลือกยีสต์ตกตะกอน เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการหมักเอทานอล และยีสต์อาหารสัตว์โดยเทคนิค fed-batch ร่วมกับการนำเซลล์กลับมาใช้
     รศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง และคณะ
การศึกษากลไกลของปฏิกิริยา selecive oxidation ของ methane ในตัวเร่งปฏิกิริยา Fe-ZSM-5
     ดร.พิบูลย์ พันธุ
รูปแบบการแสดงออกของ Ten-a Ten-m ในระยะเริ่มต้น การพัฒนาของระบบประสาทส่วนกลางในแมลงหวี่
     ผศ.ดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ
Structure, Sorption, and Reaction Dynamics in Petrochemical Catalysts: Theoretical & Experimental Studies
     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียโดยใช้เปลือกไข่และเถ้าแกลบดำ
     อ.อัจฉรา ดวงเดือน
     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
การผลิตซีโอไลต์ชนิด ZM-5 จากเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์
     รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรือเหาะก๊าซฮีเลียมไร้คน
     รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์
     ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมการจำลองการเคลื่อนที่เม็ดอนุภาคในระบบของแข็ง-ก๊าซ
     ดร. สุนันท์ ลิ้มตระกูล
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Technology Cluster Computing
     ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
แปลสาร ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ อังกฤษ-ไทย
     รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
E-KU Team, The First Runner up Award of The Undergraduate Level Contest form the Third Honda Econo Power Contest 2000
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน : หุ่นจำลองจากยางพารา
     รศ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
     ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
KU-Green
     รศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากข้าว
     รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     อาจารย์เนื้อทอง วนานุวัธ
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
จีโนมข้าวและการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีโภชนาการสูง
     ผช.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
     ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
Transgenic Plant พริกจำลองพันธุ์
     ผศ.ดร. พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
     หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
KU-VECTOR Custom DNA Laboratory
     ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส
     ศูนย์วิจัยร่วมภาคเอกชน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านสามารถส่งข้อมูลงานวิจัย เพื่อให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์เผยแพร่ทางเว็บเพจได้ โดยจัดทำบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้คณบดี หรือผู้อำนวยการต้นสังกัดพิจารณาเสนอให้เผยแพร่ได้

และขอเชิญใช้ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ ในการค้นหาข้อมูลงานวิจัย ที่ http://pindex.ku.ac.th


Copyright (C) 2002. Kasetsart University
Revised : June, 2002
Contact Webmaster of Kasetsart University