English 
     หน้าแรก > นิสิต > กิจกรรมเสริมหลักสูตร (โครงการบัณฑิตยุคใหม่)
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (โครงการบัณฑิตยุคใหม่)
http://newgrad.sa.ku.ac.th
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีปณิธานที่เด่นชัดในการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรม เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยในหลากหลายรุปแบบ ทั้งการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา การเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายไปได้ทุกมุมโลก

นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคน ทุกวิทยาเขตจะต้องเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้น กล่าวคือ จะต้องเรียนตามหลักสูตรการศึกษาที่กำหนด และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมบังคับที่นิสิตปี 1 ต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม จำนวน 49 หน่วยชั่วโมง

2. กิจกรรมสำหรับนิสิตทุกชั้นปี เลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม จำนวน 48 หน่วยชั่วโมง คือ

•  พัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จำนวน 12 หน่วยชั่วโมง มุ่งเน้นมนุษยสัมพันธ์ การแสดงออก จัดการด้านภาวะอารมณ์ ทักษะทางสังคม มารยาทสังคม พัฒนาภาวะผู้นำ

•  เสริมสร้างทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีวิต ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จำนวน 12 หน่วยชั่วโมง มุ่งเน้นทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ การบริหารจัดการ การประกอบอาชีพอิสระ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางภาษา-การติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์ เสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ

•  คุณธรรม จริยธรรม หรือคำนิยม ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จำนวน 12 หน่วยชั่วโมง มุ่งเน้นการมีวินัยในตนเอง จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมไทย

•  เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จำนวน 12 หน่วยชั่วโมง มุ่งเน้นการออกกำลังกาย ลีลาศ แอโรบิค พัฒนาสมาธิ พัฒนาจิตใจ

3. กิจกรรมสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย ต้องเข้าร่วม 1 กิจกรรม จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง มุ่งเน้นการประกอบอาชีพ สร้างสำนึกความเป็นบัณฑิต นำความรู้และคุณธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตคือ โครงการปัจฉิมนิเทศของคณะ

 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 25, 2009