Untitled Document
เพชรนนทรีรุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13
รุ่นที่ 14

เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 4 ( 8 คน ) เข้ารับประกาศเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550
ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว
 

1.

นายชวลิต   สารันต์

KU 26

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

2.

นายเดชา   ตันติยวรงค์

KU 27

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.

นายบัณฑิต   ตันศิริ

KU 27

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

4.

นายสมบัติ   ศานติจารี

KU 28

ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

5.

นายมนูญศักดิ์   ตันติวิวัฒน์

KU 29

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

6.

นายประเสริฐ   โกศัลวิตร

KU 30

อธิบดีกรมการข้าว

7.

นายอดิศร   เกียรติโชควิวัฒน์

KU 30

ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8.

นายศักดิ์ชัย   ศรีบุญซื่อ

KU 34

อธิบดีกรมปศุสัตว์ที่มา : อธิการบดี มก. , 5 กรกฎาคม 2553