สภาพโรงเลี้ยงสุนัขและ
ความเป็นอยู่ในอดีต


ณ ปัจจุบันโรงเลี้ยงเรา... พัฒนาแล้ว

มีโรงกักโรคสุนัขเพื่อรองรับสุนัขป่วย
ยิ่งไปกว่านั้น .... ยังมีสนามฝึกสุนัข และอุปกรณ์ช่วยฝึกที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างสภาพจิตใจ และพลานามัยที่ดีให้กับสุนัขอีกด้วย


จากการที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำเนินโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มก . ตั้งแต่ปี พ . ศ . 2547 ณ ปัจจุบันนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาจะ ครบปีที่ 3 ในปีงบประมาณ 2549 นี้แล้ว ซึ่งโครงการฯ ได้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ประเมินผลได้จาก การจัดงาน วันเกษตรฯ รวมใจ หาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด ทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งมีผู้มาขออุปการะสุนัขจรจัดไปเลี้ยงกันอย่างมากมาย รวมถึงการออกให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยง และ การดูแลสุขภาพสุนัข รวมไปถึงการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่ง ในโครงการอบรมประชาชนคนเลี้ยงสุนัข , โครงการขยายองค์ความรู้ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , งาน Graduation dog day และงาน Event ต่างๆ เกี่ยวกับสุนัขและสัตว์เลี้ยง ที่จัดโดย ภาครัฐ และเอกชนทั่วไป เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของการช่วยเหลือสังคม บริการวิชาการ และช่วยแก้ปัญหาสุนัขจรจัด เร่ร่อนในสังคมไทย
บัดนี้ทางโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดฯ ได้มีการพัฒนา และจะปรับเปลี่ยนการ ดำเนินงานไปเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อจัดระเบียบสุนัขจรจัดในสังคมไทย ซึ่งจะเริ่มต้นดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 นี้ โดยจะดำเนินงานสานต่อการทำงานของ โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดฯ เดิมทั้งหมด และจะเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการเกี่ยวกับสุนัขในด้าน ต่างๆ และความร่วมมือในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน อย่างเต็มความสามารถ
การดำเนินงานของโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสุนัขจรจัดจากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามแต่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมี การร้องขอให้นำสุนัขจรจัดเหล่านั้นเข้ามาเลี้ยง ดูแลทางด้านสุขภาพ ในโรงเลี้ยงสุนัขจรจัด และคัดเลือก สุนัขจรจัด เหล่านั้นมาฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งโดยนิสิตของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ดำเนินการหาผู้ต้องการนำสุนัขจรจัดที่อยู่ภายในโรงเลี้ยง ไปอุปการะเลี้ยงดูโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ เป็นสุนัขทั้งที่ฝึกแล้วและยังไม่ได้ทำการฝึก ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในสังคมไทย อย่างเต็ม ความสามารถ ดำเนินงานเป็นศูนย์กลางเพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยง จิตวิทยาและพฤติกรรม และการฝึก สุนัขอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งสุนัข และปัญหาสุนัขจรจัด ในทางอ้อม ดำเนินการทดลองฝึกสุนัขในขั้นสูง เพื่อใช้สุนัขในการทำงานต่างๆ ตามแต่ลักษณะนิสัย และศักยภาพของ สุนัข เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคต


แผนการดำเนินงานอนาคตของศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับสุนัขจรจัด มก.

ปีงบประมาณ 2550

1. ดูแลโรงเลี้ยงและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงสุขภาพสุนัขที่มีอยู่ในโครงการฯ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีสุนัขป่วยที่อยู่ในความดูแลของโครงการฯ ไม่เกิน 20% ของสุนัขที่ดูแลทั้งหมด ต่อปี ( โดยสุนัขป่วยในที่นี้หมายถึงสุนัขที่ได้รับการรักษาพยาบาล โดยค่ารักษาพยาบาลมากกว่าตัวละ 300 บาทขึ้นไป ในที่นี้ไม่รวมถึงการฉีดวัคซีน การถ่ายพยาธิ หรือการปฐมพยาบาลเล็กๆ น้อยๆ )

2. ทำการฝึกสุนัขในโครงการฯ โดยคัดเลือกตัวที่สามารถนำมาฝึกได้ และหาผู้มาอุปการะเลี้ยงดู ได้ไม่ต่ำกว่า 50% ของสุนัขทั้งหมดที่นำมาฝึก ( ไม่นับรวมสุนัขที่ฝึกขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสุนัขต้นแบบ )

3. ทำการฝึกสุนัขต้นแบบให้ได้ 6 ตัว ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เพื่อใช้ในการแสดงสาธิต ประชาสัมพันธ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ

4. จัดงาน Graduation dog day ( อบรมประชาชนคนเลี้ยงสุนัข ) โดยตั้งเป้าหมายว่ามีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 30 คน

5. จัดงานวันเกษตรฯ รวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 500 คน และจัดการประกวดสุนัขเชื่อฟังคำสั่ง ชิงถ้วยพระราชทาน ตั้งเป้าหมายว่าจะมีสุนัขเข้าร่วมการประกวดไม่น้อยกว่า 20 ตัว

6. จัดตั้งโรงเรียนฝึกสุนัขแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตั้งเป้าหมายว่า ในปีแรกจะมีสุนัขเข้ามาฝึกในโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 10 ตัว

7. ทำการคัดสุนัขที่มีแววมาทำการทดลองฝึกให้ใช้งานเป็นสุนัขยาม และส่งไปอยู่ตามประตูทางเข้าต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องฝึกให้ได้อย่างน้อย 2 ตัว ภายในปีงบประมาณ 2550

8. หาผู้สนับสนุนหลักเข้ามาร่วมดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ต่อปี

ปีงบประมาณ 2551

1. ดำเนินงานต่างๆ และปรับปรุงการทำงานของแผนงานในปีที่ผ่านมา

2. ผลิต Dog trainer ในอุดมคติ ขึ้นมาเพื่อดำเนินงานในโรงเรียนฝึกสุนัข และฝึกสุนัขจรจัดโดยตั้งเป้าหมายว่าจะมี Dog trainer อย่างน้อย 3 คน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ปีงบประมาณ 2552

1. ดำเนินงานต่างๆ และปรับปรุงการทำงานของแผนงานในปีที่ผ่านมา

2. ขยายกลุ่มความสามารถของสุนัขขึ้นมาอีก 3 กลุ่มความสามารถ และฝึกให้สุนัขที่มีแวว ลงเป็นสุนัขต้นแบบของแต่ละกลุ่ม โดยตั้งเป้าหมายว่าแต่ละกลุ่มจะมีสุนัขต้นแบบ อย่างน้อย 1 ตัว ในปีแรก

กลุ่มความสามามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้

•  กลุ่มความสามารถของการเคลื่อนไหว คล่องตัวของสุนัข ( Agility ) และการแสดงความสามารถพิเศษ

•  กลุ่มความสามารถในการเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัย

•  กลุ่มความสามารถในการแยกกลิ่น ติดตาม และค้นหา

3. ดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับสุนัขจรจัด ( งานวิจัย, การสำรวจ, สถิติต่างๆ ) โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดเต็มรูปแบบ

แผนงานในอนาคต

1. ดำเนินงานต่างๆ และปรับปรุงการทำงานของแผนงานในปีที่ผ่านมา

2. พัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นศูนย์กลางวิชาการเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของสุนัข การฝึก รวมถึงจิตวิทยาและพฤติกรรม โดยจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอน ( เป็นวิชาเลือกเสรี ) เปิดรับนิสิตทั่วมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 100 คนต่อ 1 ภาคเรียน และจัดทำเอกสาร ตำราวิชาการเกี่ยวกับจิตวิทยา และพฤติกรรมของสุนัข รวมถึงการฝึก

3. จัดตั้งเป็นกลุ่มสาขาวิชาหนึ่งของคณะฯ เป็นกลุ่มสาขาเกี่ยวกับจิตวิทยา และพฤติกรรมของสัตว์ รวมถึงสัตว์ทดลอง ดำเนินงานด้านวิชาการ เกี่ยวกับจิตวิทยา และพฤติกรรมของสัตว์ รวมถึงวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง นำโรงเรียนฝึกสุนัขเข้ามาอยู่ในงานบริการของกลุ่มสาขาวิชา เพื่อหารายได้เข้าสู่หน่วยงานต่อไป โดยวิชาที่จะจัดอยู่ในกลุ่มสาขา จะมีดังเช่น

- การจับบังคับ และการฝึกสัตว์
- จิตวิทยา และพฤติกรรมของสัตว์
- การจัดการและการใช้สัตว์ทดลอง

4. เปิดหลักสูตรรับการฝึกเพิ่มเติมของโรงเรียนฝึกสุนัขฯ โดยเพิ่มเติมอีก 3 หลักสูตร ตามกลุ่มความสามารถของสุนัข 3 กลุ่ม ในปีงบประมาณ 2552

5. พัฒนางานทางด้านจิตวิทยา และพฤติกรรมของสัตว์ชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากสุนัขต่อไป

 คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม Graduation dog day 2005
ภาพการฝึกสุนัขของนิสิต ..
ที่เราสามารถเห็นกันได้บ่อย ๆ


นี่แหละที่เขาเรียกกันว่า "คอนโดฯ สุนัข"


เจ้าหน้าที่ฯ ออกเยี่ยมบ้านผู้ขออุปการะ
สุนัขไปเลี้ยงตัวนี้ชื่อ "ขนุน"

 
ข้อมูลโดย : คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตุลาคม 2549