อินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ครั้งสมัยสงครามเย็น กระทรวงกลาโหมอเมริกันต้องการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ในเรื่องทางทหาร ต่อมาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รับการนำมาประยุกต์เพื่องานวิจัยและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หลังปี ค.ศ. 1981 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีพัฒนาการที่รวดเร็ว และก้าวหน้าจนมีผู้ใช้เชื่อมโยงกันทั่วโลก ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมผู้ใช้ทั่วโลก มีจำนวนผู้ใช้หลายร้อนล้านคน และสร้างบทบาทสำคัญยิ่งในเรื่องโลกาภิวัฒน์
จากกระแสในเรื่องการค้าโลกที่เน้นความเป็นเสรีการค้าขายระหว่างประเทศที่ไม่มีเขตหรือเงื่อนไขที่จะปกป้อง ทุกคนใคร่ค้าค้า การดำเนินธุรกิจจึงไม่จำกัดเฉพาะในพรมแดน หรือกรอบแคบ ๆ ในเพียงตำบล อำเภอ หรือประเทศของตน แต่จะก้าวต่อไปในกระแส ของการค้าโลก
หากมองในมุมการค้าเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าและการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงแล้ว ประชากรโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์ย่อมมีทางเลือก หรือสามารถซื้อสินค้าได้ถูกลง การแข่งขันกันทำให้ต้องพัฒนาและสร้างคุณภาพสร้างผลผลิตให้ได้ต้นทุนที่ถูก ทำให้การบริโภคมีสินค้า และบริการอย่างทั่วถึง แต่หากมองในมุมกลับโลกาภิวัฒน์ทำให้ข้อมูลข่าวสารถึงกัน การเรียนรู้ การเข้าใจย่อมทำได้ดีขึ้น แต่ที่แน่นอน คือฐานการใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตการดำเนินการในแต่ละประเทศยังแตกต่างกันมาก แม้แต่ผลิตผลทางการเกษตร เกษตรกร อเมริกันใช้เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีทางพันธุกรรมและการดูแลรักษาตลอดจนปุ๋ยสารเคมีที่เพียบพร้อม ผลผลิต และราคาย่อมถูกกว่าการผลิตในประเทศที่กำลังพัฒนา กระแสโลกาภิวัฒน์และการค้าเสรีย่อมทำให้เกษตรกรในหลายประเทศอาจ ประสบปัญหาได้ โลกแห่งอินเทอร์เน็ตทำให้การค้าแบบกระจายฐานไปได้กว้าง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นโมเดลที่กำลังพูดถึงกันอยู่ อย่างมากขณะนี้

โลกาภิวัฒน์ทำให้โครงสร้างการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป

เมื่อสามสิบปีก่อน การบริโภคในประเทศไทยมีกรอบจำกัด อาหารหลักคือข้าวและพืชผักที่ปลูกได้ในประเทศ ครั้นเมื่อประเทศไทย มีการพัฒนา โครงสร้างอาหารเริ่มเปลี่ยนไป เราเริ่มรู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ มากขึ้น มีการแปรรูป หรือแม้แต่อาหารสำเร็จรูป ต่าง ๆ ที่เข้ามาให้เลือกมากมาย หากเราเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ต จะเห็นได้ว่าโครงสร้างการบริโภคหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป มาก โครงสร้างการบริโภคมีทั้งที่นำเข้าและผลิตภัณฑ์ภายใน แม้แต่วัฒนธรรมการบริโภคหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป เรารับประทาน ขนมปัง แฮมเบอร์เกอร์ อาหารทางตะวันตกมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเราไม่สามารถผลิตขึ้นได้เองเลย
ข่าวสารทางด้านอินเทอร์เน็ตยิ่งทำให้เราเข้าถึงได้ง่าย การเรียนรู้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว แน่นอนที่สุดว่าอีกสิบปีข้างหน้า โครงสร้างทางด้านการบริโภคจะยิ่งเปลี่ยนแปลงมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่จะมาจากกลไก การซื้อขายที่เข้ามาได้ง่าย โดยเฉพาะในเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั่นหมายถึง ผู้บริโภคมีทางเลือกมาก ยิ่งขึ้น โครงสร้างการบริโภคจะเป็นไปตามกระแสนิยม และวัฒนธรรมใหม่ในเรื่องการบริโภคจะเปลี่ยนแปลงไป

อินเทอร์เน็ตเพื่อมวลมนุษย์

การที่อินเทอร์เน็ตและกระแสโลกาภิวัฒน์จะส่งผลทำให้เกิดช่องว่างระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา ให้สูงขึ้นหรือต่ำลงยังคงเป็นปัญหาให้เราต้องขบคิด ทั้งนี้เพราะประเทศพัฒนาแล้วมีพลังอำนาจทางด้านไอทีสูงกว่ามาก และด้วยพลัง ไอทีที่จะทำให้ประเทศที่พัฒนายิ่งพัฒนาต่อไป ขณะเดียวกันประเทศกำลังพัฒนาก็ยากที่จะไล่ตามทัน
อินเทอร์เน็ตเป็นถนนของข้อมูลข่าวสาร จึงน่าที่จะเป็นหนทางที่ทำให้ประเทศด้อยพัฒนาได้รับข่าวสารเร็วขึ้น ทำอย่างไรประเทศ เหล่านั้นจะได้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต
จากการรวมตัวในกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิก ในชื่อ APAN หรือ Asia Pasific Advance Network ซึ่งเป็นองค์กรแบบร่วมมือกัน โดยเน้นเป็นองค์กรแบบไม่หวังผลกำไร โดยมีภารกิจที่จะเตรียมการในเรื่องเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพระหว่างประเทศ เพื่องานบริการ และงานวิจัย โดยเน้นให้ประเทศในกลุ่มเกิดความร่วมมือกัน ทำการวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เป้าหมายที่สำคัญคือ ต้องการให้อินเทอร์เน็ตมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนามวลมนุษย์ร่วมกันโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มนี้

อนาคตความร่วมมือ

จากกระแสโลกาภิวัฒน์ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องรีบปรับตัว การปรับตัวและเรียนรู้ต้องอาศัยความร่วมมือและเข้าสู่เวทีเพื่อการลด ช่องว่างระหว่างประเทศให้ลดลง อินเทอร์เน็ตทำให้ช่องว่างระยะทางลดลง แต่ช่องว่างของเทคโนโลยียังอยู่ การพัฒนาหลายอย่าง โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศของตนยังต้องทำอีกมากมาย
อนาคตจึงอยู่ที่ความร่วมมือ และหาทางถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ได้เร็วที่สุด เพื่อว่า การดำรงอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์จะมีโครงสร้างหลาย อย่างที่เปลี่ยนแปลงไป อินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทที่สำคัญบทบาทหนึ่งเพื่อมวลมนุษย์
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 2 กุมภาพันธ์ 2544