English 
     หน้าแรก > หน่วยงาน > สำนักประกันคุณภาพ มก.
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ตามที่กฎหมายกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่น ให้กับ ประชาชน ระบบประกันคุณภาพ จึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการประกาศนโยบายการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ. ศ. 2540 โดยมีคณะกรรมการบริหารการ
ประกันคุณภาพ ทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดแนวทางการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งกรรมการอีกหลายคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทำงานตามลำดับ ขั้นตอนที่กำหนด คือ พัฒนา กำกับ สนับสนุน และตรวจสอบ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง ทุกระดับ เป็นสำคัญ ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในของคณะเองจนถึงการพร้อมรับการตรวจสอบ จากมหาวิทยาลัย ได้ทุกคณะเสร็จสิ้นใน วันที่ 1 มีนาคม พ. ศ. 2545 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเตรียมรับการตรวจเยี่ยมเพพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) ภายในปี พ. ศ. 2546

จากภารกิจของการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการประกันคุณภาพในทุกคณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงานเทียบเท่า และทุกวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดเตรียมทำรายงานประจำปีและรายงานการวิเคราะห์ ตนเอง เพื่อการประเมิน สถาบันและรับการประเมินจากภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี ตามที่บัญญัติไว้ใน พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นความจำเป็นและความสำคัญที่จะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน และต่อเนื่องเชื่อมโยง เป็นระบบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงประกาศจัดตั้ง สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้น เป็นหน่วยงานระดับคณะ ทำหน้าที่ประสานงานกลางในการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักประกันคุณภาพ จึงถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

วัตถุประสงค์

 
  1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
  2. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
  3. ป็นศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ตลอดจนให้คำปรึกษา ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานต่างๆ
  4. เพื่อดำเนินการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
 
โฮมเพจสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.qa.ku.ac.th/
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 25, 2009