English 
     หน้าแรก > หน่วยงาน > คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
 
    คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Sciences) ก่อตั้งเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและการพัฒนาของประเทศโดย
    มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง เสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการทางการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและธุรกิจบริการสาขาต่างๆ
 
 
โฮมเพจคณะวิทยาการจัดการ วิทยาศรีราชา
http://ms.src.ku.ac.th/
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 24, 2009