English 
     หน้าแรก > หน่วยงาน > บัณฑิตวิทยาลัย
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มมีการศึกษาขั้นบัณฑิตเป็นครั้งแรก เมื่อมีการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางกสิกรรมและสัตวบาลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 อีก 6 ปีต่อมาจึงได้มีการเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ การเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมีผลให้ การศึกษาขั้นบัณฑิตขยายตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้นใน พ.ศ. 2509 จึงได้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นอย่างเป็น ทางการ เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงาน การศึกษาขั้นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ต่อมาใน พ.ศ. 2520 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ในสาขาปฐพีวิทยาขึ้นเป็นหลักสูตรแรก นับถึงปีการศึกษา 2548 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต 145 สาขา และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 55 สาขา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแล้ว 8 สาขา

 

 

 
โฮมเพจบัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.ku.ac.th/
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 25, 2009