English 
     หน้าแรก > หน่วยงาน > คณะประมง
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

คณะประมง
 
    คณะประมง เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรด้านประมง ในช่วง 4 ปีแรก ของการก่อตั้ง คือตั้งแต่ พ.ศ. 2486 - 2490 นั้น คณะประมงมีการสอนหลักสูตร 3 ปี อาจารย์ที่สอนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการของกรมประมง ผู้จบการศึกษาได้รับอนุปริญญาเข้ารับราชการในกรมประมงทั้งหมด จนถึงปี พ.ศ. 2490 ได้หยุดสอนระยะหนึ่ง เนื่องจากไม่มีนิสิตเลือกเรียน การสอนได้เริ่มใหม่ในปี พ.ศ. 2497 โดยปรับปรุงหลักสูตร จากขั้นอนุปริญญา 3 ปี เป็นขั้นปริญญา 5 ปี และรับผู้ที่จบอนุปริญญาประมง และเกษตร เข้ามาศึกษาต่อถึงขั้น ปริญญาตรี จึงมีผู้จบการศึกษาได้รับปริญญาตรี การประมงบัณฑิต (กม.บ.) รุ่นแรกในปี พ.ศ. 2499
 

ภาควิชา

หน่วยงานประสานความร่วมมือด้านการประมง เกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัย
 

โฮมเพจคณะประมง

http://www.fish.ku.ac.th/
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 24, 2009