English 
     หน้าแรก > หน่วยงาน > คณะบริหารธุรกิจ
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ
 
    คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งก่อนหน้านี้คณะบริหารธุรกิจได้สังกัดรวมกับคณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ ทำหน้าที่สอน และผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตลอดจนทำการวิจัยและให้บริการแก่ สังคมในสาขาบริหารธุรกิจ รวมทั้ง ได้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันดีของชาติไว้อย่างเสมอมา
 

ภาควิชา

 

โฮมเพจคณะบริหารธุรกิจ

http://www.bus.ku.ac.th/
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 24, 2009