ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาควิชาสถิติ
ภาควิชาสัตววิทยา


  • 417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I Engineering Mathematics I
  • 417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II Engineering Mathematics II
  • 417267 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III Engineering Mathematics III( Diffeential Equation)
  • 417321 พีชคณิตเบื้องต้น (Introductory Algebra )
  • 417362 คณิตศาสตร์ขั้นกลางสำหรับฟิสิกส์ II(ComplexAnalysis)
  • 417322 พีชคณิตเชิงเส้นโดย mathematica(Linear Algebra)
  • 417322 พีชคณิตเชิงเส้น(Linear Algebra)  •  


    หน้าแรก