ภาควิชาการจัดการป่าไม้
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

โฮมเพจรายวิชาของภาค

อาจารย์สันติ สุขสอาด
 • 304445 การตลาดป่าไม้(Forest Marketing)

  ผศ.วิพักตร์ จินตนา
 • 307421 หลักวนเกษตร
 • 307424 การจัดการวนเกษตร
 • 307498 ปัญหาพิเศษ (วนศาสตร์ชุมชน)
 • 307312 ฝึกภาคสนามวนศาสตร์ชุมชน 1
 • 307313 ฝึกภาคสนามวนศาสตร์ชุมชน 2
 • 556511 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน
 • 556511(ไทย) การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน
 •  
  หน้าแรก