ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอากาศยาน
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
 • 204323 Microprocessor and Microcomputer Design
 • 204471 Microprocessor Interfacing and Control System
 • 214512 Foundations of Computer Technology

  รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
 • 204421 Computer Networks
 • 204325 Introduction to Computer Communications and Networks
 • 204496 Selected Topics in Computer Engineering

  ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต
 • 214551 Information System Development Process
 • 214511 Information Technology for Oganization
 • 204432 Object-Oriented Computing
 • 204541 Advanced Software Engineering
 • 204512 Design and Analysis of Computer Algorithms
 • 204564 Artificial Neural Networks
 • 214511 Information Technology for Oganization
 • 214571 Internet and Multimedia Technology

  ผศ. ประดนเดช นีละคุปต์
 • 204111 Computer and Programming
 • 204221 Introduction to Assembly language
 • 204424 Digital Design Automation
 • 204481 Foundation of Computer Graphics
 • 204512 Design and Anlysis of Computer Algorithms
 • 204521 Digital System Architecture
 • 204574 VLSI System Design

  ผศ.ดร.เขมะทัต วิภาตะวนิช
 • 204223 Practicum in Computer Engineering
 • 204322 Logic Circuit Laboratory
 • 204495 Computer Engineering Project Preparation

  ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
 • 204431 Principles of Operating Systems
 • Special Problem in Linux Operating System Internal
 • 204434 Parallel and Distributed Computing Systems
 • 204531 Advanced Operating System
 • High Performance Computing and Visualization
 • Special topics on Grid and Cluster Computing

  ผศ.ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง
 • 204594
 • 204591 Research Methodology in Computer Engineering

  ผศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
 • Object-Oriented Computing (204432)
 • Research Methodology (Joint Class between 204591 of 204691)
 • Seminar (204697)

  ผศ.ดร.กฤษณะ ไวยมัย
 • 204551 Advanced Database Systems
 • 204562 Knowledge-based Systems
 • 214563 Intelligent Decision Support Systems

  ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม
 • 204111 Computers and Programming (Pascal)
 • 204312 Probaility and Random Process for Computer Engineering
 • 204325 Data Communication and Networks
 • 418351 Fundamental of Computer Communications and Networks
 • 204594
 • 204591 Research Methodology in Computer Engineering

  ผศ.สมชาย นำประเสริฐชัย
 • 204212 Data Structure and Algorithm I
 • 204597 Seminar

  อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
 • 204211 Discrete Mathematics
 • 204433 Programming Languages and Compilers

 • หน้าแรก