ชื่อไทย :
ข้าว
ชื่อสามัญ :
Rice
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Oryza sativa L.
ชื่อวงศ์ :
POACEAE
ลักษณะทั่วไป :
เป็นพืชน้ำล้มลุกเขตร้อน ชอบขึ้นในที่ดินเหนียวมีน้ำท่วมขัง มีบางพันธุ์ที่สามารถขึ้นได้ในที่ดอนเรียกว่า "ข้าวไร่" ข้าวมีลำต้นกลวงและแตกเป็นข้อเจริญเติบโตแบบแตกกอ ใบยาวเรียวสากคายเหมือนใบตะไคร้หรือใบหญ้าคา ดอกออกเป็นช่อดอกรวมที่ปลายยอด เรียกว่า "รวงข้าว" ผลหรือเมล็ดเมื่อยังอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีเหลืองทอง
ประโยชน์ :
ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวตะวันออก นอกจากนี้แล้วส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าวและข้าวที่แปรสภาพในรูปต่าง ๆ ยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาโรคอีกด้วย

ที่มา : กองประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดเตรียมโดย : ประวิทย์ สุรนีรนาถ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์