KU News

    ศูนย์หนังสือเชิญชวนชาว KU แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
      ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2562


    ตลาดโบราณ เทศกาลอาหารนานาชาติ ประจำปี 2562
      2-4 เมษายน 2562


    เชิญร่วมงาน KU Innovation Exhibition
      23 - 24 เมษายน 2562


    ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562
      1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2562


    ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 5-6/2562
      วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562


    แจ้งปรับปรุงฐานข้อมูล MAC Address
      ของเครือข่ายไร้สาย


    โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต
      ประจำปี 2562


    ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 27
      19-23 เมษายน 2562


    โครงการวิ่งมินิมาราธอน SciKURUN 2019
      24 มีนาคม 2562


    รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์