KU News

    ศูนย์หนังสือ มก.จัดโปรโมชั่นช่วงเทศกาลปีใหม่
      17-25 ธันวาคม 2561


    การประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ
      เพื่อการประกันคุณภาพ ด้วยวิธี e-bidding


    ผลงานการค้นพบมดป่า ชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิด
      และ การค้นพบมดป่าชนิดใหม่ของประเทศไทย 4 ชนิด


    ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจอง บัตรอวยพรปีใหม่
      สมุดบันทึก และปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2562


    งานเดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
      มินิฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่่ 7


    Motion Graphic สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัย
      เพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง


    ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 1-2/2562
      สอบวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562


    เปิดบริการให้คําปรึกษาทางด้านสถิติเพื่อการวิจัย
      20 สิงหาคม - ธันวาคม 2561


    รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


    FAQ Certificate การเตรียมความพร้อม
      การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยให้เป็น https


    การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก และชนิดสัตว์
      สะเทินน้ำสะเทินบกครั้งแรกในประเทศไทย


    โครงการขับเคลื่อนปุ๋ยสั่งตัดสู่เกษตรกร
      -


    การตั้งค่าเครือข่าย KUWIN-WPA
      เพื่อลดปัญหาในการ Log in บ่อยครั้ง