Student News

    เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ Japan Business Lab
      ครั้งที่ 1 , 3 ตุลาคม 2561


    การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
      ยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561


    ขอเชิญศิษย์เก่า บุคลากรผู้ใจบุญร่วมบริจาค
      เป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์


    รับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการ KU Buddy
      เพื่อนช่วยเพื่อน


    ขอเชิญนิสิต มก.เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2
      สเปน โปรตุเกส รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน


    โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิต มก.
      สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561


    เปิดรับสมัครนิสิตไทย (อาสาสมัคร)
      เข้าร่วมโครงการ KU Buddy


    โครงการ เทคนิคการใช้เครื่องมือ
      และห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก.