Conference News

    เสวนา นมไทย...วิกฤตและอนาคต
      28 กันยายน 2561


    การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของ มก.
      เพื่อขอทุน สกว. 20 กันยายน 2561


    แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ...
      25 กันยายน 2561


    อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 54
      ระหว่างวันที่ 3 - 25 พ.ย. 61


    อบรมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 47
      ระหว่างวันที่ 2 - 24 มี.ค. 62


    อบรม/สัมมนา หลักการบัญชีนิติบัญชีศาสตร์
      และการภาษีอากร


    อบรมการสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
      ในการวิเคราะห์ข้อมูล ก.ย.-ธ.ค. 61


    อบรม หลักการเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ
      แมสสเปคโตรมิเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น


    รับสม้คร หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
      และกิจการโทรทัศน์


    ประชุมวิชาการระดับชาติ ล่องล้านนา
      20 กันยายน 2561


    ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      และการกีฬา 6-7 ธันวาคม 2561


    ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาเขต กพส.
      ส่งผลงานถึง 30 กันยายน 2561


    การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP...
      27-29 ตุลาคม 2561


    การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพ
      22-24 กันยายน 2561


    สัมมนานานาชาติ หลักสูตร Extrusion
      วันที่ 26-27 กันยายน 2561


    สัมมนานานาชาติ หลักสูตร Future Food and Trend
      วันที่ 26-27 กันยายน 2561


    โครงการฝึอบรม ประจำปี 2561
      ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.