Education News

    ขยายเวลาโครงการ ป.โทภาคพิเศษ
      สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม


    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
      สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ


    โครงการป.โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 เมษายน 2562


    Kasetsart International MBA Program Applying #23
      Now - 10 May 2019


    หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม ป.โท ภาคพิเศษ
      ปิดรับสมัครถึง 26 เมษายน 2562


    เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ CMMBA KU รุ่นที่ 27
      ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)


    เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ (รอบ 2) YMBA KU รุ่นที่ 29
      ประจำปีการศึกษา 2562


    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท ป.เอก รอบ 2
      ตั้งแต่บัดนี้ - 26 เมษายน 2562


    โครงการหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ
      ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) ตั้งแต่บัตนี้ จนถึง 30 เมษายน 2562


    หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 26 (รอบ 2)
      เปิดรับสมัคร 25 ก.พ. - 28 เม.ย. 62


    เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรี
      สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ