Conference News

    Publish & Flourish with IS web of Science
      วันที่ 25 เมษายน 2562


    อบรม บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
      สำหรับนิสิตยุคดิจิทัล 29 เมษายน 2562


    Teaching Leadership 2019
      เปิดจำนวน 3 รุ่น


    อบรม หลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพ
      10-12 พฤษภาคม 2562


    การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP รุ่นที่ 6
      วันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


    โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิต และบุคคลทั่วไป
      -เปิดรับสมัครแล้วถึง 25 เมษายน 2562


    ประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 16
      วันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562


    การประชุมวิชาการพืชสวน ครั้งที่ 18
      วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562


    ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019
      วันที่ 6 มิถุนายน 2562


    อบรมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 48
      ระหว่างวันที่ 3 - 25 ส.ค. 62


    โครงการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 15
      25-26 เมษายน 2562


    เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 52
      ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562


    อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 56
      25 พ.ค. - 16 มิ.ย. 62


    โครงการให้คำปรึกษาแก่นิสิต บุคลากร นักวิจัย
      และบุคคลทั่วไป


    การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
      ปี 2562


    Education ICT Forum 2019
      25-26 เมษายน 2562


    อบรม ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
      *สำหรับสอบบัตรผู้ประกาศของ กสทช*


    อบรม การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
      วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562


    โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
      เรียนทุกวันจันทร์และวันพุธ ระหว่างเดือน ก.พ. - พ.ค. 62


    ปฏิทินการฝึกอบรม 2562
      ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์