ข่าวการศึกษา

    โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
      เปิดรับสมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2561


    เปิดรับสมัครสอบวัดความสามารถ Math & Stat
      5 ต.ค. - 14 พ.ย. 2561


    หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย
      รับสมัครประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561


    Executive MBA เปิดรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 31
      สมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2561


    หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
      เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ รับสมัครภาคปลาย 2561


    หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
      เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ รับสมัครภาคปลาย 2561


    หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
      รับสมัครภาคปลาย 2561


    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร


    โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ปักกิ่ง
      ระหว่างวันที่ 9 - 29 ตุลาคม 2561