ข่าวการรับรางวัล

    นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
      รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ


    ICFSN 2018: Best Presentation Award
      รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์


    นิสิต มก. สกลนคร แข่งขันกีฬา FLOWBOARDING
      คว้าเหรียญเงินระดับชาติ


    นิสิตคณะสัตวแพทย์ ได้รับรางวัล
      นิสิตรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560


    อาจารย์และนิสิต วิศวกรรมวัสดุ
      รับรางวัล Best Poster Award ระดับนานาชาติ


    ESTACON 2018: รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
      กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล


    นิสิตวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์
      ยอดเยี่ยม โครงการ SSI for Engineers


    ทีมนิสิตวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
      การนำเสนอผลงานนวัตกรรมและแผนธุรกิจ


    นิสิตวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลเหรียญทอง/เงิน
      การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี