ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม

    การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์... รุ่นที่ 10
      19-21 ธันวาคม 2561


    อบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
      20-22 พฤศจิกายน 2561


    อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 54
      ระหว่างวันที่ 3 - 25 พ.ย. 61


    อบรมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 47
      ระหว่างวันที่ 2 - 24 มี.ค. 62


    อบรม/สัมมนา หลักการบัญชีนิติบัญชีศาสตร์
      และการภาษีอากร


    อบรมการสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
      ในการวิเคราะห์ข้อมูล ก.ย.-ธ.ค. 61


    รับสม้คร หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
      และกิจการโทรทัศน์


    ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      และการกีฬา 6-7 ธันวาคม 2561


    การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP...
      27-29 ตุลาคม 2561


    โครงการฝึอบรม ประจำปี 2561
      ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.