ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม

    ปฏิทินการฝึกอบรม 2562
      ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์


    งานเสวนา Executive Dinner Talk
      วันที่ 16 มกราคม 2562


    Training Scholarship
      18 - 29 March 2019


    อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 55
      16 ก.พ. - 10 มี.ค. 62


    การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่องานวิจัยด้าน
      การเกษตรด้วย R , 20-21 ธันวาคม 2561


    การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์... รุ่นที่ 10
      ขยายเวลารับสมัครถึง 14 ธันวาคม 2561


    อบรมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 47
      ระหว่างวันที่ 2 - 24 มี.ค. 62


    อบรมการสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
      ในการวิเคราะห์ข้อมูล ก.ย.-ธ.ค. 61