การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการอบรม การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
ในวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด | ใบสมัคร

ที่มา : คณะเกษตร มก.กำแพงแสน, 18 ม.ค. 62

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

  |  วันที่บันทึก 18/01/2019  เวลา 09:52

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ