นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

          นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ได้รับรางวัล Top Score on Server Programming รางวัล Top Score on Systems Engineering และ รางวัลขวัญใจผู้เข้าแข่งขัน และกรรมการ Friendship Award ในการแข่งขันทักษะทางด้านระบบสมองกล    ฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 (TESA Top Gun Rally 2019) ในหัวข้อระบบการจัดการโบราณสถานแห่งชาติ 4.0 (Topic: Smart National Historic Site 4.0: ArtBox) จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร บมจ.กสท.โทรคมนาคม (CAT Telecom) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และเครือข่ายพันธมิตร ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2562  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม    
 
          รายชื่อผู้ได้รางวัล คือ นายจิรายุ เหลืองวิลาวัณย์ (หัวหน้าทีม) นายทศพล เมณฑ์กูล นางสาวกานต์ชนก กันณีย์  และนางสาวขวัญแก้ว อุตมะ โดยมี อ.ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
 
 
 
 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 16 มกราคม 2562

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/01/2019  เวลา 15:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ