ประกวดราคาซื้อชุดซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window

          สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window จำนวน 1,130 License เพื่อใช้ในสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window

:: เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ขอบเขตของงานจัดซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window

:: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์,  8 มกราคม 2562

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 08/01/2019  เวลา 11:33

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ