การจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ รุ่นที

หลักสูตรการฝึกอบรมของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ภายใต้แผนงาน การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์
ของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 3
วันที่ 22 มกราคม 2562 ระยะเวลาอบรม  1 วัน
     ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

รายละเอียด | ใบสมัคร
 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. , 24 ธ.ค. 61

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 24/12/2018  เวลา 09:29

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ