เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพแบบ semi thin sect

หลักสูตรการฝึกอบรมของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ภายใต้แผนงาน การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์
ของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

โครงการ เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพแบบsemi thin section
เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง(LM)
ระยะเวลาอบรม 3 วัน วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

รายละเอียด | ใบสมัคร
 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., 18 ธ.ค. 61

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/12/2018  เวลา 14:15

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ