ผลงานการค้นพบมดป่า ชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิด

มดชนิดที่พบใหม่ (new record) ของประเทศไทย

และชนิดใหม่ของโลก (new species) ถูกค้นพบโดยอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          รายงานการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลก ในสกุล Myopias Roger, 1861 (Hymenoptera: Formicidae) โดย ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผศ. ดร. วัฒนชัย  ตาเสน  ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับผิดชอบบทความวิจัย และ Dr. Benoit Guenard School of Biological Sciences, University of Hong Kong ได้รายงานการพบมดสกุลนี้ในประเทศไทย 7 ชนิด ซึ่งเป็นการพบครั้งแรกในประเทศไทย โดย 4 ชนิด (new record) ได้แก่ (1) Myopias bidens (Emery, 1900) (2) M. crawleyi (Donisthorpe, 1941) (3) M. maligna punctigera (Emery, 1900), (4) M. mandibularis (Crawley, 1924) โดยสามารถบรรยายลักษณะวรรณะราชินีของมดชนิดนี้เป็นครั้งแรกของโลก ดังภาพชนิดใหม่ (new record) ที่พบในประเทศไทย 4 ชนิด

          ขณะที่มดอีก 3 ชนิด เป็นชนิดใหม่ของโลก (new species) ได้แก่ (1) Myopias minima sp. nov. พบทางภาคใต้ของประเทศไทย (2) M. sakaeratensis sp. nov. พบบริเวณป่าสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และ (3) M. sonthichaiae sp. nov. พบทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย ดังภาพที่ 5 – 7

          รายงานการค้นพบถูกตีพิมพ์ในวารสาร Zootaxa 4526 (2): 151–174 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (https://doi.org/10.11646/zootaxa.4526.2.3

http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:6A5C11FD-9C0C-4AE1-AD7C-0A32AFA5BE5E)

 

ที่มา : คณะวนศาสตร์, 6 ธันวาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/12/2018  เวลา 16:23

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ