ทีม Dongtaan Racing ได้รับรางวัล

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ทีม Dongtaan Racing

ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Student Formula Japan FSJ 2018


          นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ทีม Dongtaan Racing (รายชื่อตามแนบ) ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Student Formula Japan FSJ 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ ·

          รางวัลที่ 2 Ergonomics Awards สำหรับ 3 ทีมยอดเยี่ยมในการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ได้เสมือนรถแข่ง 

          รางวัล JAMA Chairman Awards สำหรับทีมที่แข่งครบทั้ง Static และ Dynamic Events

          รางวัลคะแนนรวม เป็นอันดับที่ 20 จาก 92 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 

รายชื่อนิสิตทีม Dongtaan Racing

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธ์ และ อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์

 

ที่

รายชื่อ

สาขาวิชาวิศวกรรม

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

1

นายยสินทร สีบัวสด (ปี 4)

เครื่องกล

2

นายพัชรกร วัฒนพนม โทร. 08 4616 4432 (ปี 4)

เครื่องกล

3

น.ส.ณัฐมน นุกูลดิษฐ (ปี 4)

เครื่องกล

4

นายกิตติ พวงศิริ (ปี 3)

เครื่องกล

5

นายชัยชาญ ไชยช่วย (ปี 3)

เครื่องกล

6

นายสรวิศ นิลยนาท (ปี 3)

เครื่องกล

7

นายจิระวิน กิจกิตติกร (ปี 3)

เครื่องกล

8

นายภัทรดนัย เลิศกิตติกุล (ปี 3)

เครื่องกล

9

นายธีรภัทร ทัศนสุกาญจน์ (ปี 3)

เครื่องกล

10

นายวิวิธวินท์ ทองคำ (ปี 3)

เครื่องกล

11

นายนราวิชญ์ ตรีสุข (ปี 2)

เครื่องกล

12

นายสราวุธ วิเชียร (ปี 2)

เครื่องกล

13

น.ส.ณัฏฐ์ณัชชา อนันต์เตชโสภณ โทร 09 8294 4961 (ปี 4)

ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

14

นายวัฒนสิน จูฑาวัฒนานนท์ (ปี 4)

ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

15

น.ส.พรกาญจนา แตงอ่ำ (ปี 3)

ไฟฟ้า

 

รายชื่อนิสิตคณะบริหารธุรกิจ

1

จัสมินท์ ฮิงกาเนน

2

ทิพย์วิมล สุนทรเทพวรากุล

3

มนัสวี สาลีคงประยูร

4

มาริสา กองคำ

5

พิชญา ธนุภาพรังสรรค์

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 13 พฤศจิกายน 2561

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 13/11/2018  เวลา 14:35

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ