นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ

First Place ในประเภท Student Design Competition Award

          นายวิสุทธา หมั่นทำการ  นายปิยังกูร ปัญโญใหญ่ และนายนิวิฐ อังเกิดโชค นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ First Place ในประเภท Student Design Competition Award  ในงาน 2018 Thailand-Japan Microwave Student Design Competition จัดโดย IEICE Technical Committee on Microwaves ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

          อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: ผศ.ดร.เด่นชัย วรเศวต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 22 ตุลาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 22/10/2018  เวลา 17:02

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ