อาจารย์และนิสิต วิศวกรรมวัสดุ

         ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และนายพีรพัฒน์ พาหุสุวัณโณ นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Best Poster Award ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 10 (The 10th International Materials Science and Technology: MSAT-10) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

 

ที่

เจ้าของผลงาน

จากผลงานเรื่อง

อาจารย์

1

ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม (วศ.วัสดุ)

เลขหมายติดต่อ 0 2797 0999 ต่อ 2103-4

Reducing Water Absorption of Fiber-Cement Composites for Exterior Applications by Crystal Modification Method

 

นิสิตระดับปริญญาโท

2

นายพีรพัฒน์ พาหุสุวัณโณ (วศ.วัสดุ)

เลขหมายติดต่อ 08 4759 3197 /

The Influences of Chemical Treatment on Recycled Rejected Fiber Cement Used as Fillers in the Fiber Cement Products

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 19 กันยายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 19/09/2018  เวลา 13:59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ