เทคนิคการอนุรักษ์พันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ

"เทคนิคการอนุรักษ์พันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อและในสภาวะเย็นยิ่งยวด"

ระยะเวลาอบรม ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561

ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน

ที่มา : ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มก., 21 ส.ค. 61

แท็ก : ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 21/08/2018  เวลา 09:40

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ