นิสิตวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์

          นิสิตวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ยอดเยี่ยม Best of the Best Senior Project Award 2017 จากการนำเสนอปริญญานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก โครงการ SSI for Engineers ภายในการประชุมิศวกรรมโยธาแห่งชาติิ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

          นิสิตผู้ได้รางวัล ได้แก่ นายกิตติคุร จันทรกานต์ นายณัฐพร เรืองวาณืชยกุล และนายทีปกร ศรีมั่น โดยมี รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร ภาควิชาวิศวกรรม โยธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 10 สิงหาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/08/2018  เวลา 10:09

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ