การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก และชนิดสัตว์

การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก และชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกครั้งแรกในประเทศไทย

ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

ของอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ภายหลังการเผยแพร่การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในงานตีพิมพ์ และเผยแพร่ใน web page ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ไปแล้วในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ได้ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกเพิ่มเติมอีก 2 ชนิด และค้นพบชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่เป็นการพบครั้งแรกในประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

          1. ไผ่ Chimonocalamus auriculatus เผ่าไผ่มีเนื้อไม้เขตหนาว (Arundinarieae) วงศ์ย่อย Bambusoideae
          ค้นพบครั้งแรกของโลกโดย รศ. ดร. สราวุธ สังข์แก้ว และคณะ ที่จังหวัดพิษณุโลก ผลงานการค้นพบถูกตีพิมพ์ ในวารสาร Phytotaxa 357 (1): 066–070 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561  

ภาพที่ 1  ลักษณะของ Chimonocalamus auriculatus A. Habit; B. Foliage leaves; C.
Young culm showing nodes with a ring of root-thorns; D. Branch complements; E. Clump habit; F. Shoot,
showing deltoid lobed auricles with oral setae. Photos by A. Teerawatananon.

 

          2. เจ็ดช้างสารน้อยยะลา (Jed Chang Sarn Noi Yala) (Lasianthus yalaensis Napiroon, Duangjai & Poopath)

          เจ็ดช้างสารน้อยยะลาเป็นพืชในวงศ์เข็ม (Rubiaceae) ถูกค้นพบที่จังหวัดยะลา ต่อมาได้มีการตรวจสอบการเป็นชนิดใหม่ของโลกจากลักษณะสัณฐานวิทยาและลักษณะดีเอ็นเอ และทำการบรรยายลักษณะโดย ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ นายมานพ ผู้พัฒน์ ผศ. ดร. สุธีร์ ดวงใจ รศ. ดร. สรัญญา วัชโรทัย และ Prof. Dr. Henrik Balslev ซึ่งเป็นคณะวิจัยจากสำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยออร์ฮูส ผลงานการค้นพบดังกล่าวตีพิมพ์ลงในวารสารPhytotaxa Vol 364 No 2ปี พ.ศ.2561 ทั้งนี้บุคลากรของภาควิชาที่มีส่วนร่วมกับการรายงานดังกล่าวคือ ผศ. ดร. สุธีร์ ดวงใจ


 

ภาพที่ 2 ลักษณะของต้นเจ็ดช้างสารน้อยยะลา (Lasianthus yalaensis Napiroon, Duangjai & Poopath)

          3. ปาดหลังยาวภูสวนทราย เป็นชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็นบันทึกแหล่งการกระจายแหล่งที่ 3 ในประเทศไทย เพิ่มเติมจากที่พบในประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในประเทศไทยถูกค้นพบโดย คณะวิจัยที่มีประกอบด้วย ผศ. ดร. ประทีป ด้วงแค ร่วมกับนักวิชาการจากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Alytes 36 (1-4) ระหว่างหน้าที่ 289-299 ในปี พ.ศ. 2561

ภาพที่ 3  ปาดหลังยาวภูสวนทรายเพศเมีย (ที่มา: Alytes 36 (1-4): 289-299)

 

เอกสารอ้างอิง
 

1. SUNGKAEW, S., T. R. HODKINSON, N. XIA and A. TEERAWATANANON. 2018. Chimonocalamus auriculatus, one more new temperate woody bamboo species of the genus (Poaceae: Bambusoideae: Arundinarieae) described from Thailand. Phytotaxa 357 (1): 066–070.

2.  TIWTAWAT NAPIROON, T, M. POOPATH, S. DUANGJAI, H. BALSLEV and SRUNYA VAJRODAYA. 2018. Lasianthus yalaensis (Rubiaceae), a new species from peninsular Thailand. Phytotaxa 364 (2)

3. Samret Phusaensri, Thanawhat Kaewboribut, Sukpaporn Phummisutthigoon, Nithina Kaewtongkum, Montri Youjaruen, Pongsathorn Tongpun, Hathaipat Khongcharoensuk, Pechrkawin Nurngsomsri, Chantip Chuaynkern, Prateep Duengkae and Yodchaiy Chuaynkern. 2018. Theloderma petilum (Anura, Rhacopholidae): a new country record for Thailand. Alytes 36 (1-4): 289-299.

 

ที่มา : คณะวนศาสตร์, 10 สิงหาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/08/2018  เวลา 09:40

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ