การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP...

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561

เรื่อง การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5

วันที่ 27 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

<<  รายละเอียด  |  ใบสมัคร  >>

 

ที่มา : คณะเกษตร กำแพงแสน, 29 มิถุนายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 29/06/2018  เวลา 15:21

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ