นิสิตวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลเหรียญทอง/เงิน

          นิสิตวิศวกรรมโยธาได้รับรางวัล เหรียญทองและเหรียญเงิน จากการนำเสนอผลงานในการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี จัดโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะอนุกรรมการสาจาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 

ผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

          รางวัลเหรียญทอง
          นางสาวพิชญา อึ้งภาภรณ์ นางสาววิชุดา จำเรือง และนางสาวณิชกมล โพธิเงิน 
          ผลงาน การพัฒนาพิโซมิเตอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งข้อความเตือนภัยในจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่ม 
          โดยมี รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
          รางวัลเหรียญเงิน
          นายชยพล กิตติวิวัฒนพงศ์ และ นายวสุ พิพัฒน์เจษฎากุล 
          ผลงาน อิทธิพลของความชื้นในการบ่มที่มีต่อการพัฒนากำลังของดินเหนียวอ่อนผสมปูนซีเมนต์ 
          โดยมี รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
 
 
 
 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 18 มิถุนายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/06/2018  เวลา 10:45

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ