นิสิต มก. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเชิญจากบริษัท ยูบีเอ็ม  (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความร่วมมือกับทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์ ภายใต้งาน Food Ingredient Vietnam 2018 ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันอังคารที่ 15 – วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นั้น ทางภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ส่งผลงานเข้าแข่งขันนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ทีม โดยเป็นนิสิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 ทีม (ทีม Pleegin) ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในชื่อผลงาน “  Banana Blossom and Ginger Jelly Drink”

 

ที่มา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร , 30 พฤษภาคม 2561

รูปภาพ :  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1949861521711178&set=pcb.1949861821711148&type=3&theater

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 30/05/2018  เวลา 09:51

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ