การตั้งค่าเครือข่าย KUWIN-WPA

          ปัจจุบันสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงระบบการยืนยันตัวตน (Log in) ใหม่ ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาในการ Log in บ่อยครั้ง สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย จึงขอเชิญชวนให้นิสิตและบุคลากรใช้งานเครือข่าย KUWIN-WPA เพื่อความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายไร้สายมากยิ่งขึ้น
         ตั้งค่าเครือข่าย KUWIN-WPA ดังนี้
              1. เข้าไปที่หน้าการเชื่อมต่อเครือข่าย : กดลืมเครือข่าย KUWIN หรือ forgot this network
              2. เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ KUWIN-WPA และตั้งค่าการใช้งาน ตามคู่มือ https://goo.gl/WH9ghp
              3. กดปุ่ม Accept เพื่อ login ใช้งานเครือข่าย หรือ หากไม่แจ้งเตือนให้เข้า URL:https://login.ku.ac.th

***********************************************

หมายเหตุ : ระบบจะจำข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไว้ เหมาะสำหรับเครื่องส่วนตัวเท่านั้น

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 23 พฤษภาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 23/05/2018  เวลา 09:50

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ