กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ได้ที่

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 17 พฤษภาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 17/05/2018  เวลา 13:49

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ