โครงการ KU Startup Boost Camp ครั้งที่ 2

รายละเอียดโครงการ | กำหนดการ | ใบสมัคร 

ที่มา : สำนักบริการวิชาการ มก., 01 พ.ค. 61

แท็ก : Boost Camp, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 01/05/2018  เวลา 09:38

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ