มก. เปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตร ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

สร้างโอกาสทางเลือกการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับทุกคน

สร้างคนไทยแบบใหม่ให้ก้าวทันเทคโนโลยี คิดเก่ง ทำเก่ง และสร้างสรรค์

รายการเปิดบ้านการเกษตรประจำวันพุธที่ 11 เมษายน2561 

 

 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 “ หลักสูตร ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอบสนองการเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุกคน เป็นหลักสูตรทางด้านวิชาชีพที่มีการบูรณาการข้ามคณะ สาขา และศาสตร์ต่างๆ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นหลักสูตรบัณฑิตสั่งตัด (tailor made student) ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ตามความชอบ สนใจ และสามารถใช้งานได้จริง เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกปฏิบัติจริง ทำจริง ใช้จริง ขายจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ทั้ง active learning  project base learning  digital base leaning  Work integrated base learning  เป็นสำคัญ

       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิด 5 ชุดวิชาให้เลือกเรียนในหลักสูตร ศาสตร์แห่งแผ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นครั้งแรก ดังนี้

 1. ชุดวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม 20 หน่วยกิต
 2. ชุดวิชา การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง 20 หน่วยกิต
 3. ชุดวิชา ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน 20 หน่วยกิต
 4. ชุดวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 20 หน่วยกิต
 5. ชุดวิชา การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน 20 หน่วยกิต
 • เริ่มการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 12 สิงหาคม 2561
 • เปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 17 – 23 เมษายน 2561
 • วันสุดท้ายของการรับสมัคร วันที่ 23 เมษายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 25 เมษายน 2561
 • สอบสัมภาษณ์  วันที่ 29 เมษายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้เรียน วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

   

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  หรือ
 2. นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2561 หรือ
 3. ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

       จำนวนประมาณ 14,300 บาท ต่อภาคการศึกษา

การสำเร็จหลักสูตร

 • ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านในชุดวิชา
 • สะสมหน่วยกิตของชุดวิชา (20 หน่วยกิต) ต่อยอดปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต)ได้รับวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

  ดาวน์โหลด

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tanin.k@ku.ac.th    Id line :  Taninku57    โทรศัพท์ 084-0864057   หรือ ที่งานประชาสัมพันธ์ มก. 02-942-8181-3

 

 

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์, 5 เมษายน 2561

             

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 05/04/2018  เวลา 12:07

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ