การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561

เรื่อง การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 4

วันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ | และใบสมัคร

ที่มา : คณะเกษตร มก.กำแพงแสน, 27 มี.ค. 61

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

  |  วันที่บันทึก 27/03/2018  เวลา 14:42

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ