รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 26

ข้อมูลและใบสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) 
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ (สายตรง)
081-831-2069, 081-843-5713, 089-816-2996

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มก., 23 มี.ค. 61

แท็ก : รับสมัคร, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 23/03/2018  เวลา 13:24

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ