โครงการ You pick ... We buy ครั้งที่ 13

1. ไปคัดเลือกด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 (ลงทะเบียน 30 คน)

     ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/OrbMtOGNbvhsAnoT2

2. ไปคัดเลือกร่วมกับสำนักหอสมุด ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 30 คน มีรถตู้รับ - ส่ง ระหว่างสำนักหอสมุด - ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต)

     ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/Ljsq7Nlajl3cwcOy1

 

ที่มา : สำนักหอสมุด, 26 กุมภาพันธ์ 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/02/2018  เวลา 15:00

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ