อบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

โครงการอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า”

วันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

          รับจำนวน 20 คน

          ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,900 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และบริการรถนำเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

          สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ นางสาวอตินุช แซ่จิว  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 73140

          โทรศัพท์ / line :  089-457-4014 และ 087-528-7019  E-mail: rdians@ku.ac.th

          รายละเอียดเพิ่มเติม : http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1354#

ที่มา : คณะเกษตร กำแพงแสน, 19 กุมภาพันธ์ 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 19/02/2018  เวลา 10:52

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ