นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเหรียญทอง-ทองแดง


 
          นางสาวอรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาคอร์สเวิร์ด ประเภทบุคคลหญิงเดี่ยว และรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาคอร์สเวิร์ด ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561
 

  
 
 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 9 กุมภาพันธ์ 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/02/2018  เวลา 17:11

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ