รศ.ดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น

          รองศาสตราจารย์ ดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIKL-Thailand Awards) ประจำปี 2560 ประเภทรางวัลอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 21 ธันวาคม 2560

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 21/12/2017  เวลา 13:49

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ