ขอแสดงความยินดีกับ นายพศุตม์ บุญคั้นผล

         นายพศุตม์ บุญคั้นผล นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 (Quality Youths Scholarship of The Year 2017) จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มูลนิธิ มสวท.) ในฐานะเยาวชนต้นแบบทั้งในด้านของตนเอง การทำงาน ผลงาน ตลอดจนการร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยนายพศุตม์ เข้ารับรางวัลดังกล่าว จาก ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


นายพศุตม์ บุญคั้นผล นิสิตชั้นปีที่ 4
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., 28 พ.ย. 60

แท็ก : รับรางวัล, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 28/11/2017  เวลา 14:02

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ