การปรับตัวของมหาวิทยาลัยทางการเกษตรในยุค

การสัมมนาและประชุมวิชการ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน"

จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การปรับตัวของมหาวิทยาลัยทางการเกษตรในยุค Thailand 4.0"

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

********************************************************************

<<  ลงทะเบียน  >>

 

 

ที่มา : สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน, 15 พฤศจิกายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 15/11/2017  เวลา 09:46

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ